”Alla i en modern organisation bör använda data”

Hilary Mason.
Hilary Mason.

Data är en resurs som ofta är missförstådd och underutnyttjad. Det menar Hilary Mason som i november kommer till Stockholm Waterfront och Internetdagarna.

English version available here.

Hilary Mason är grundare av Fast Forward Labs, ett företag som forskar om maskinell intelligens, och är även Data Scientist in Residence hos investmentbolaget Accel Partners. Tidigare var hon en av grundarna till HackNY, en ideell organisation som hjälper begåvade teknikstudenter att hitta till New York Citys startup community, och hon var rådgivare åt New Yorks dåvarande borgmästare Michael Bloomberg.

Enligt henne är datavetenskapen är en blandning av olika discipliner. För det första krävs det en stabil grund inom matte och statistik. För det andra kräver jobbet att man är tillräckligt bra på programmering för att ta den modell man tänker sig och använda den till verklig data. Slutligen kräver datavetenskapen en stor dos empati och en mycket god kommunikationsförmåga.

–Det behövs för att förstå ett affärsproblem tillräckligt väl för att kunna göra en analys av det som verkligen är användbar och informativ, och sedan besitta förmågan att förklara den för någon annan så att *de* kan fatta ett effektivare beslut. Vissa personer inom datavetenskapen är ingenjörer, men det finns verkligen stora variationer i folks bakgrund, och det finns även stora skillnader mellan vilken roll de spelar i olika organisationer, säger Hilary Mason.

Mot bakgrund av diskussionerna om sekretess i samband med Big Data, ser du ett behov av en etikkod för personer som arbetar med data?

–Jag anser att det är naivt och i slutändan också skadligt att tänka att det bara är de som arbetar inom ”datavetenskap” som arbetar med data. Alla i en modern organisation borde använda sig av data. Så frågan borde egentligen vara, anser jag att det behövs en etikkod för moderna verksamheter? Visst.

Vad planerar du att tala om under din keynote-session under Internetdagarna?

–Data är en resurs som ofta är missförstådd och underutnyttjad. Jag hoppas få tillfälle att prata om uppfinningar och innovation genom att använda de resurserna effektivt, genom att föreställa sig och skapa nya produkter och applikationer.

Säg att jag skulle vilja grunda en hacker/startup-community i Stockholm. Har du några råd eller tips att bjuda på?

–Ja. Har du några timmar över? :-) I korta drag dras människor med drömmar och visioner till andra med drömmar och visioner och till miljöer där det är fritt fram att experimentera utan några egentliga begränsningar. Det är svårt att bygga det ena utan det andra, så jag skulle först fokusera på att skapa den fysiska platsen där man kan samlas och få tillgång till verktyg, det kulturella utrymmet för att lära sig, samarbeta, lyfta fram och hylla kreativitet och mångfald, och därefter stödja de naturliga ledare för en sådan här samling som kommer fram och som kan hjälpa organisationen att växa.

 


 

”Everyone in a modern organization should be using data”

A data scientist is a blend of multiple disciplines, according to Hilary Mason who is the founder of Fast Forward Labs, a machine intelligence research company, and the Data Scientist in Residence at investment firm Accel Partners.

Previously, Hilary Mason co-founded HackNY, a non-profit that helps talented engineering students find their way into the startup community in New York City, and she was an advisor to then-New York Mayor Michael Bloomberg.

How would you describe the Data Scientist role?

–A data scientist is a blend of multiple disciplines. First, they should have a strong math and statistics background. Second, they need to be able to program well enough to take the models that they imagine and implement them on real data. Finally, they need to have a great sense of empathy and communication ability — to understand a business problem well enough to go away and do an analysis that is actually useful and informative, and then the skill to explain it to someone else so that *they* can make a more effective decision.

–Some data scientists are also engineers, and some are algorithm designers, but just as you find data scientists with a wide variety of backgrounds, you find a wide variation in the roles they play in different organizations.

Considering the privacy discussions around Big Data, do you see any need for an ethics code for people who work with data?

–I think it’s naive and ultimately harmful to think that only people who have a “data scientist” job title work with data. Everyone in a modern organization should be using data. So the question really is, do I think we need an ethics code for modern business? Sure.

What do you plan to talk about during your keynote session at Internetdagarna?

–Data is a resource that is often misunderstood and underutilized. I hope to talk about opportunities for inventing and innovating by using those resources effectively, by imagining and building new products and applications.

Let’s say I wanted to launch a hacking/startup community in Stockholm. Do you have any advice or tips to share?

–Yes. Do you have a few hours? :-)

–Briefly, great people are drawn to other great people and environments where they are free to experiment with few constraints. It’s hard to build one without the other, so I’d focus first on creating the physical space to gather and have access to tools, the cultural space to learn, collaborate, and celebrate creativity and diversity, and support the natural community leaders that emerge and can help the community grow.