Ansedd robotforskare avlägger visit

I egenskap av professor och chef för MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory är Daniela Rus en fena på robotteknik, mobil datoranvändning och datavetenskap. I år tar hon med sig sin omfattande expertis till Stockholm.

Scroll down for a translated English version of this interview.

Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory strävar efter att uppfinna framtidens datateknik och utforska nya applikationer, och därmed ta fram lösningar på nationella och globala utmaningar.

– CSAIL formulerar tvingande tvärvetenskapliga visioner för forskning inom datateknik, uppfinner grundläggande nya tekniker, bedriver grundforskning som stärker teknikens nuvarande nivå samt inspirerar och utbildar kommande generationer av forskare, teknikledare och allmänheten. CSAIL är en innovativ, passionerad community som både driver framtiden inom datateknik och drar nytta av dess oerhörda kraft. CSAIL är det största oberoende laboratoriet på MIT, och består av 1 000 medlemmar inklusive forskningsgrupperna om 115 fakultetsmedlemmar och huvudforskare. CSAIL är också värd för World Wide Web Consortium (W3C). CSAILs medlemmar har vunnit många utmärkelser inom teknik, däribland Turingpriset sju gånger, säger Daniela Rus.

– CSAIL har en stolt, över 50 år lång historia av att bedriva dataforskning som tänjer gränserna för datavetenskap. Sedan grundandet av Project MAC år 1963 har labbet spelat en avgörande roll i datateknikens framsteg på grund av den passion som finns bland studenter, lärare och annan personal. Project MAC började med idén att göra det möjligt för två personer att använda samma dator — och den maskinen var ungefär lika stor som det här rummet. I dag, över 50 år senare, har vi nått en punkt där datorerna finns överallt. Längs vägen har CSAIL kommit med många bidrag till datateknikens utformning och vad den kan åstadkomma. Det första time sharing-systemet, det första lösenordet, de första elektroniska sjukvårdsjournalerna, det första objektorienterade språket, allmän kryptering med nycklar, maskininlärning, tal för mobila robotar, den optiska musen och MOOCs är några exempel på sådant som först skapades av CSAILs medlemmar.

Tidigare i år skapade du rubriker när MIT tog fram den första 3D-printade roboten som kunde gå. En robot som var tillverkad av både fasta och flytande material. Vad innebär det för 3D-printningens framtid?

– Föreställ dig att designen och tillverkningen av komplexa objekt och mekanismer, som robotar, blir så intuitiv att även användare som inte är experter kan gå från idé till funktionellt objekt och på ett billigt sätt använda en ny typ av intelligent printning och en ny process för tillverkning utan montering. Potentiellt banar det väg för personlig tillverkning eller tillverkning som i princip äger rum på den egna datorn. Det innebär också att konsumenten kommer att vara betydligt mer delaktig i processen, och det kan finnas potential för att dela designerfarenheter över internet som är lika enkla och intuitiva som att dela fotografier i dag.

Är det här ditt första besök i Stockholm eller har du varit här tidigare?

– Jag var i Stockholm för första gången i år för 2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Faktum är att vår forskning om printbara, hydrauliska robotar presenterades i Stockholm under den konferensen. Det blev ett underbart besök i denna vackra stad, och jag ser verkligen fram emot att komma tillbaka.

Renowned robotics researcher returns to Stockholm

As a professor and head of the MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, Daniela Rus research interests are in robotics, mobile computing and data science. This year she is bringing her vast expertise to Stockholm and the Waterfront Congress Center. Prepare to be bedazzled!

The Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory seeks to invent the future of computing and explore novel applications, enabling solutions to important national and global challenges.

–CSAIL articulates compelling interdisciplinary research visions for computing, invents fundamental new technologies, conducts basic research activities that strengthen the state of the art, and inspires and educates future generations of scientists, technology leaders, and the public. CSAIL is an innovative, passionate community that both drives the future of computing and harnesses its remarkable power. CSAIL is the largest interdepartmental laboratory at MIT, with cover 1000 members including the research groups of 115 faculty members and Principal Investigators. CSAIL is also the host of the World Wide Web Consortium (W3C). CSAIL members have won many technical awards, including 7 Turing awards, says Daniela Rus.

–CSAIL has a proud 50+ year history of conducting computing research that pushes the boundaries in computer science. Since the founding of Project MAC in 1963 the lab has played a critical role in the advancement of computing due to the passion of our students, faculty, and staff. Project MAC started with the idea of allowing 2 people to use the same computer — and that machine was about as big as this room. Today, 50+ years later we reached the point where computing is everywhere. Along the way, CSAIL made many contributions to what computing looks like and what it can accomplish, The first time sharing system, the first password, the first electronic health records, the first object oriented language, the free software movement, public key cryptography, boosting, mobile robotics speech, the optical mouse, the MOOCS–these are some examples of the firsts created by members of CSAIL.

Earlier this year you made the headlines when MIT produced the first 3D printed robot that could walk. A robot which was made of both solids and liquids. What does this mean for the future of 3D printing?

–Imagine that the design and fabrication of complex objects and mechanisms such as robots becomes so intuitive that non-expert users can go from concept to functional object easily and inexpensively using a new type of intelligent printing and a new process for assembly-less fabrication. This potentially opens the door to personalized fabrication or fabrication that happens literally on your desktop. This also means that the consumer is going to be much more closely involved in the process and there can be potential sharing of design experiences over the internet that is as easy and intuitive as sharing photos today.

Is this your first visit to Stockholm or have you been to Sweden before?

–I had my first visit to Stockholm this year for the 2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation. In fact, our research on printable hydraulic robots was presented in Stockholm during this meeting. I had a wonderful time in this beautiful city, and I really look forward to returning.