”Det här är en fantastisk tid för webbutvecklare”

Chris Heilmann har lagt mycket tid på att göra webben bättre. Han har ett förflutet som radiojournalist, byggde sin första webbplats från grunden vid nittiotalets mitt och ägnade åren därefter åt att arbeta på stora internationella webbplatser.

Scroll down for an English version of the article.

Han har arbetat på Mozilla och fört utvecklingen framåt för HTML5-support och lyft fram Firefox OS som ett öppet alternativ till slutna mobilsystem. Just nu arbetar han med Microsoft Edge-teamet som programansvarig för Developer Outreach.

Under ett av sina TEDx-tal för några år sedan använde han sig av den numera berömda inledningsfrasen ”Webben är död”.

– Talet handlade om den rädsla som vi webbutvecklare upplever för att webben inte längre är den häftiga, nya grej den en gång var och därför påstår att den är död. I stället måste vi förstå att den utvecklas och förändras precis som allting annat. Vart och vartannat år kommer det en ny sluten plattform som påstår sig ha besegrat webben med sin tekniska överlägsenhet. Det är sant under en mycket kort tidsperiod, säger Christian Heilmann och fortsätter:

– I verkligheten innebär webbens form som ett distribuerat system att det inte kan stängas av eller ersättas. I det här talet lyfte jag fram hur det främsta hotet mot webben – interna appar som distribueras via slutna marknader på hårdvara som inte är tillgänglig via webbteknik – redan håller på att rasa ihop inifrån. Jag förklarade att vi genom att försöka kontrollera mjukvaran och förvandla den till en förgänglig produkt följer samma regler för en inbyggd förmåga att falla i glömska som vi så väl känner igen från fysiska produkter. Jag förutsåg också att konsumenterna skulle slå bakut, eftersom människor inte vill höra att de inte kan få tag i mjukvara till sina produkter efter att ha använt nätet i 20 år. Som tur var hade jag rätt. Marknaden för slutna appar och appekonomin ligger i spillror i dag. Användarna laddar inte ner nya appar utan ägnar större delen av sin tid antingen åt de appar som är förinstallerade i mobiltelefonens operativsystem, eller åt sociala appar som Facebook och WhatsApp. Det här är en mycket intressant tid för webben. Eftersom vi numera har åtkomst till all teknik från webben i våra enheter, och eftersom det är en överlägsen distributionsplattform, har vi chansen att ta tillbaka makten. Nästa hype – chatbots – är redan här, men det intressanta är att de även pratar med webben.

När du arbetade på Mozilla protesterade du mot bristerna i standarderna för Internet Explorer. Som programansvarig på Microsoft förespråkar du nu webbstandarder för en helt ny grupp människor. Ser framtiden ljusare ut nu när det gäller icke-proprietära standarder?

– Absolut. Jag började på Microsoft för att hjälpa till att få bort det främsta problemet vi hade med oss från förr när det gäller webbstandarder: gamla Internet Explorer. Jag märkte att jag talade för döva öron på Mozilla och många dörrar stängdes för mig. Mycket av arbetet som riktar sig till slutna miljöer eller omodern webbläsarteknik försiggår i företagsmiljöer. Som representant för Microsoft har man förmånen att kunna ta sig in i dessa miljöer och visa hur den nya tekniken kan hjälpa till att skapa snabbare och smidigare lösningar som dessutom ger bättre resultat. I och med Edge, den nya webbläsaren i Windows 10 som är otroligt lätt att anpassa till olika standarder och som till och med är kompatibel med icke-standardiserade funktioner i andra webbläsare, har vi en ny grund att utgå från. Jag vill att människor ska sluta tänka i termer av webbläsare och i stället tänka i termer av kapacitet. Det kan vi göra med alla gamla hederliga webbläsare som finns där ute. Till och med problematiska miljöer som gamla Android-enheter som är bundna till en version av operativsystemet håller på att försvinna. Det här är en fantastisk tid för oss webbutvecklare. Den främsta faran för oss är att vi gör det hela onödigt komplicerat i ett försök att framstå som mer relevanta. Vi förlitar oss för mycket på ramverk och tillgång till JavaScript för att det ska bli bekvämare för utvecklarna, inte för att skapa smidigare lösningar för en mobil värld. Standarder är viktiga och vi borde ha enkelheten som det främsta målet. Våra slutanvändares miljöer blir mindre definierade och skörare i och med att tillväxtmarknaderna ökar i betydelse. Det måste vi vara beredda på.

Har du bestämt dig för vad du ska prata om under din keynote-presentation på Internetdagarna i Stockholm?

– Det har jag, och det är de spänningar som förekommer i vårt arbete som skapare av webben. Å ena sidan vill vi vara innovativa, tänja på gränserna och skapa nya saker. Å andra sidan vill vi försäkra oss om att vårt arbete sker på lång sikt och att det är förutsägbart. Vi har lyckats hålla liv i webben i över 20 år nu, men den är i eländigt skick eftersom vi hela tiden stoppar in ny teknik utan att underhålla eller ersätta äldre lösningar. Om vi vill vara redo för nästa våg av användare måste vi begränsa oss och förstå att det finns en tid och en plats för att förorena nätet i innovationernas namn, men det finns också en tid när man måste koncentrera sig på vad människor faktiskt behöver. Vi måste förstå att webben vid det här laget håller på att rensas och lämnas vidare till dagens generation. Det går inte att försöka imponera på dem med 20 år gamla idéer. Vi måste hitta ett sätt för att webben ska förbli relevant, och jag har en del goda idéer om vad det kan vara.

På tal om Stockholm, det här är inte ditt första besök i staden. Hur känns det att komma tillbaka i november?

– Jag ser fram emot det. Det är en vacker stad och jag längtar efter att ta en fika på Mariatorget igen.

”These are great times to be a web developer”

Chris Heilmann has dedicated a lot of his time making the web better. Originally coming from a radio journalism background, he built his first web site from scratch around 1997 and spent the following years working on lots of large, international web sites.

He has worked at Mozilla moving HTML5 support forward and advocating Firefox OS as an open alternative to closed mobile systems. He is currently working with the Microsoft Edge team as a Program Manager for Developer Outreach.

During one of his TEDx speeches a couple of years ago, he used the now famous introductory phrase ”The web is dead”.

–The talk was about the fear that we as web developers have that the web is not the cool, hot new thing any longer and declare it dead. Instead, we have to understand that it is evolving and changing like everything else. Every few years a new closed platform that declares victory over the web on the grounds of technological superiority. This is true, for a very short period of time, says Christian Heilmann and continues:

–In reality, the nature of the web as a distributed system means it cannot not be shut off or replaced. In this talk I pointed out how the main threat towards the web – native apps distributed via closed marketplaces on hardware not accessible by web technology – is already collapsing in on itself. I explained that by trying to control software and turning it into a perishable product we play to the rules of inbuilt obsolescence we know so well from physical products. I also predicted that there will be a backlash by consumers as people don’t want to be told that they cannot not get software for their device after we’ve used the web for 20 years. Lucky for me, I was right. The closed app markets and the app economy is in shambles now. Users don’t download new apps but spend most of the time in the ones that either are part of the phone operating systems or on social apps like Facebook and WhatsApp. This makes it a very interesting time for the web. As we have access to all technology in devices from the web now and with it being a superior distribution platform, we have a chance to take the power back. The next hype is already here – chat bots, but the interesting idea here is that they do talk to the web, too.

When working at Mozilla you railed against the standards shortcomings of Internet Explorer. Now, as a senior program manager at Microsoft, you are advocating Web Standards for a whole new group of people. Is the future brighter now than a few years ago when it comes to non-proprietary standards?

–Absolutely. I joined Microsoft to help remove the main issue of old we had about web standards: Old Internet Explorer. I found myself preaching to the choir in Mozilla and many doors being closed to me. A lot of work that caters to proprietary environments or outdated browser technology happens in enterprise environments. As a Microsoft person, you have the pedigree to get into those and show them how the new technology we have now helps them build faster, better performing and leaner solutions. With Edge, the new browser in Windows 10, being incredibly standards compliant and even compatible with non-standard features of other browsers, we have a great new baseline to start from. I want people to stop thinking in browsers and start thinking in capabilities. We cannot do that with all the evergreen browsers we have out there. Even problematic environments like old Android devices with browsers hard-wired to the version of the OS are vanishing. These are great times to be a web developer. Our main danger is over-complicating what we do in an attempt to appear more relevant. We rely too much on frameworks and JavaScript availability for the sake of developer convenience – not to build leaner solutions for a mobile world. Standards matter and simplicity should be our goal. The environments of our end users are becoming less defined and more brittle with growth happening in the emerging markets. We need to be ready for that.

Have you decided yet what you will talk about during your Keynote session at The Internet Days in Stockholm?

–I have and I will talk about the tension we have in our jobs as creators of the web. On the one side we want to innovate, push the boundaries and create new things. On the other we want to ensure a longevity and predictability of our work. We’ve managed to keep the web going for over 20 years now, but it is in a sorry state as we keep putting new tech in without maintaining or replacing older solutions. If we want to be ready for the next users, we need to slim down and understand that there is a time and place to pollute for the sake of innovation but also one where you need to concentrate on what people really need. We have to understand that by now the web is plumbing and a given to the current generation of people. We cannotnot try to amaze them with 20-year-old ideas. We need to find a way to keep the web relevant. And I have some good ideas what this is.

Speaking of Stockholm, this is not your first visit to this city. How does it feel to be back in November?

–I’m looking forward to it. It is a gorgeous place and I am looking forward to go for a fika at Mariatorget again.