En förkämpe för frihet på nätet

Nnenna Nwakanma.
Nnenna Nwakanma.

Aktivisten Nnenna Nwakanma, född i Nigeria, har titeln Africa Regional Coordinator för World Wide Web Foundation. Hennes arbete har särskilt fokus på projektet Alliance for Affordable Internet samt kampanjen Web We Want, för mänskliga rättigheter på och genom webben.

English version available here.

Nnenna Nwakanma är kanske mest känd som en av medgrundarna av FOSSFA, Free Software and Open Source Foundation for Africa.

– Om jag är tvungen att sammanfatta syftet med FOSSFA i ett par ord skulle det vara afrikansk utveckling. När vi möttes i Addis Abeba 2002 för att fundera kring Africa Information Society Initiative, drevs vi främst av ett motiv, nämligen att använda potentialen inom informations- och kommunikationstekniken för att få Afrikas utveckling att ta ett jättekliv framåt. FOSSSFAs arbete kan ses inom kapacitetsuppbyggnad, innovation, affärer, policy och även utbildning. Nu när vi går från Millennium Development Goals till Sustainable Development Goals, finns det ännu mer att göra, säger Nnenna Nwakanma.

Du är en förkämpe för yttrandefrihet på nätet och inom kommunikation, inte minst i ditt hemland. Hur skulle du beskriva läget på den afrikanska kontinenten i dag?

– Det är en svår fråga. Varför det? För att Afrika är inte ett land. Det finns 54 länder, över en miljard invånare och det talas över 2 000 levande språk. Därför är det en verklig utmaning att sammanfatta allt det i en enda mening. Men det går att göra en en grov indelning i tre grupper: progressiva länder, länder som har kommit en bit på väg och länder i farozonen. Progressiva länder har upplevt en förbättring vad gäller åtkomst, rättigheter och medborgarnas deltagande de senaste fem åren. Länderna som har kommit en bit på väg verkar ha kört fast – de står inför samma svårigheter som har plågat dem i åratal. Länder i farozonen är platser där online-friheten blir allt sämre. Medan villkoren i Mauritius, Rwanda, Kenya, Nigeria och Kap Verde blir bättre, verkar utvecklingen i Kamerun, Togo, Angola och Namibia att ha stagnerat. Länder i farozonen är bland annat Gambia, Zimbabwe, Egypten, Etiopien och Burundi. Men på det hela taget, med dagens ”internet of fear” och ursäkter för att bekämpa terrorism i olika former, ser det inte alls lovande ut. Det finns gott om information tillgänglig på www.thewbindex.org – ett forskningsprojekt från Web Foundation.

Du arbetar också med ett initiativ som heter Alliance for Affordable internet. Enligt din uppfattning, vilka är de största hindren när det gäller att tillhandahålla åtkomst till nätet till dem som ännu inte är online?

Alliance for Affordable internet (A4AI) är är en världens bredaste sammanslutning inom tekniksektorn, med fler än 70 medlemmar. Vi vill att alla, överallt, utan att det kostar för mycket ska ha tillgång till den livsomvälvande kraft som internet är. Alliance for Affordable internet anser att politik och regleringar ofta står i vägen för ett billigt internet – ofta i högre grad än tekniska hinder. Vi lägger fokus på att riva dessa hinder. Alliance for Affordable internet lägger årligen fram en detaljerad rapport om hur politik och regleringar kan användas för att pressa priserna. Här är våra fem viktigaste tips för i år.

  • Effektiva bredbandsstrategier: Tydliga och omfattande nationella planer för bredband, som tillåter ökade privata investeringar, får bort hinder för uppbyggnad av infrastruktur, samt uppmuntrar privata-offentliga samarbeten.
  • Bättre konkurrens: En jämställd spelplan som uppmuntrar innovation och ger konsumenterna en rad olika val i fråga om leverantör. Just här skulle ett enhetligt ramverk för licensiering vara särskilt värdefullt.
  • Effektiv fördelning av spektrum: Spektrum som fördelas på ett rättvist och konkurrensmässigt sätt, med hänsyn tagen till innovativa spektrumverktyg.
  • Modeller för infrastrukturdelning: Lagar och samarbeten som är utformade för att omfatta metoder för öppen åtkomst och minska kostnaderna för infrastruktur.
  • Tillgång för alla till billiga internettjänster: Utveckling av delade tjänster, tillgängliga på kommunhus eller liknande gemensamhetsanläggningar, skolor, bibliotek och andra grundläggande institutioner. Det är särskilt viktigt på landsbygden.

– Till de här punkterna behöver vi dessutom lägga arbetet med skatter, utbildning, konsumentstöd och den generella kapaciteten för intressenter/medlemmar.

Vad planerar du att tala om under din keynote-session i Stockholm?

– Det är lite knepigt. Jag är egentligen ingen särskilt bra talare. Sanningen är att jag ruvar på mina tankar inne i huvudet i flera veckor. Jag låter dem mogna, röras runt. Ungefär på samma sätt som mjölk blir till ost. Så det är inte särskilt klart just nu. Det jag kan säga är att jag definitivt kommer att bjuda på personliga perspektiv och historier, tala med kvinnorna, tala med männen och tala till sinnena. Vårt tema kommer utan tvekan att vara internet, dess möjligheter och dess fortsatta bidrag till våra liv.

Du besökte Stockholm internet Forum förra året. Hur känner du inför att komma tillbaka till Sverige?

– Jag har faktiskt varit i den här vackra staden många gånger. För mig finns Stockholm sparat på hjärnans hårddisk i en mapp med namnet Kunglig. Det storslagna Stadshuset, slotten. Det är bara ett fåtal städer i världen som kan mäta sig med dem. Och vattnet. Det saknar jag också. Men jag är också mycket förtjust i maten, särskilt när man äter på någon av de högst belägna restaurangerna där man har en fantastisk utsikt över stan!

A champion of online freedom

Nigerian born activist Nnenna Nwakanma is the Africa Regional Coordinator for The World Wide Web Foundation. Her work has a particular focus on the Alliance for Affordable internet project and the Web We Want campaign for human rights on and through the web.

Nnenna Nwakanma is maybe most known for being one of the co-founders of FOSSFA, The Free Software and Open Source Foundation for Africa.

–If I have to summarize the purpose of FOSSFA in one word, it will be African Development.  When we met in Addis Ababa, in 2002 to reflect under the Africa Information Society Initiative, we were driven by one motive, using the potentials of Information and Communication Technology to leapfrog Africa’s development. The work of FOSSSFA may be seen in capacity building, innovation, business, policy and even education. Now that we are moving from Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals, there is even more work to do, says Nnenna Nwakanma.

You are a champion of rights for freedom of online expression and communication, not least in your native country. How would you describe the state of online freedom on the African continent today?

–This is a difficult one. Why? Because Africa is not a country. There are 54 countries, more than one billion in demographics and more than 2000 living languages being spoken. So it is a real change to put all of that in one sentence. However, we can give a broad classification of three groups: progressive countries, intermediate countries and countries on alert. Progressive countries have seen an improvement in access, rights and citizen participation over the past five years.  Intermediate countries seem stuck – facing the same difficulties that have plagued them for years. Countries on alert are places where online freedom is deteriorating. While conditions in Mauritius, Rwanda, Kenya, Nigeria and Cape Verde are improving, Cameroon, Togo, Angola and Namibia seem stagnant.  Danger countries include Gambia, Zimbabwe, Egypt, Ethiopia and Burundi. Over all, with the “internet of fear” and excuses of terrorism, things are not looking good at all. There’s comprehensive information available at www.thewbindex.org – a research project from the Web Foundation.

You are also working with an initiative called the Alliance for Affordable internet. In your opinion, what are the biggest obstacles when it comes to providing internet access to people who is not yet online?

The Alliance for Affordable internet (A4AI) is the world’s broadest technology sector coalition with more than 70 members. We want everyone, everywhere, to be able to access the life-changing power of the internet affordably. The Alliance believes that policies and regulations often act as barriers to affordable internet – often even more so than technological barriers. We focus on breaking down these obstacles. Each year, the Alliance prepares a detailed report on how policies and regulations can be used to push prices down. Here are our five key tips this year.

  • Effective broadband strategies: Clear and comprehensive national broadband plans, which allow for increased private investment, remove barriers to infrastructure deployment, and encourage public-private partnerships.
  • Enhanced competition: A level playing field that encourages innovation and gives consumers a range of choices as to their service provider; a unified licencing framework is of particular value here.
  • Efficient spectrum allocation: Spectrum allocated in a fair and competitive way, with innovative spectrum tools considered.
  • Infrastructure sharing models: Laws and partnerships designed to embed open access methods and reduce infrastructure costs.
  • Universal access to affordable internet services: Development of shared services, available at community centres, schools, libraries and other anchor institutions; especially important in rural areas.

–To these, we need to add our work in taxation, education, consumer advocacy and over all stakeholder/member capacity

What do you plan to talk about during your keynote session in Stockholm?

–This is a tricky one. I am really not a particularly good speaker.  The truth is that I incubate thoughts in my head for many weeks. I leave them to mature, to churn.  Similar to how milk is turned into cheese. So it is not very clear now. What I can say is that I will definitely share personal perspectives and stories, speak to the women, speak to the men, and speak to the minds. Granted, our theme will be the internet and its potentials and continued contribution in our lives.

You visited Stockholm internet Forum last year. What are your thoughts about coming back to Sweden?

–I have actually been to this beautiful city several times. For me, Stockholm is saved in my brain’s hard drive, in a folder named Royal. The splendour of the City Hall, the Palaces. Only few cities in the world can rival those. And the waterways. I miss those too.  But I also love the food. Especially when it is eaten from high-on-the-top restaurants that offer awesome views of the city!