Möt spionen som tvingades i exil

Annie Machon gick från att vara spion till att bli en visselblåsare. Idag har den tidigare MI5-medarbetaren blivit en eftersökt talare och moderator världen över, som i november förärar Internetdagarna ett besök.

English version available here.

Annie Machon rekryterades till MI5 i början av 1990-talet och vet hur spionorganisationer arbetar med påtryckningar och avlyssning – inte minst när det gäller de brittiska medierna. Hon har också ett stort intresse för digitala fri- och rättigheter.

På din webbplats säger du att du hyser en nyfunnen kärlek till allt nördigt och behovet av att skydda digitala fri- och rättigheter. Vilka anser du är de största hoten mot våra digitala friheter i dagsläget?

Rätten till privatliv är en av de grundläggande rättigheterna som omfattas av FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948). Och det är inte utan anledning – vi behöver fria medier, ett fritt och säkert sätt att kommunicera för att utveckla och upprätthålla en fri och fungerande demokrati.

Utan möjlighet att läsa, titta, lyssna, skriva, planera och associera fritt och med en garanterad rätt till sekretess börjar vi självcensuera de här aktiviteterna. När det väl händer kan alla former av oliktänkande, aktioner eller politiska framsteg omintetgöras och dö ut. Då kan det bli alltför lätt för totalitarianismen att slå rot, något som vi har sett hända många gånger under historiens gång.

Internet är kärnan i vår kommunikation, och det är en del av hur vi lever nu för tiden. Därför, om sekretessen på något sätt urholkas, vad det än beror på – via  hemlig övervakning eller copyrightkrig till exempel – då har vi inte bara förlorat rätten till privatliv och sekretess utan en av våra mest grundläggande rättigheter.

År 2001 rekommenderade EU att Europa borde utveckla en egen internetinfrastruktur och minska beroendet av programvara från USA. Med ditt expertkunnande, vad anser du om det?

Under 2001 rekommenderade EU-parlamentet att man borde ta avstånd från sluten programvara från amerikanska företag främst på grund av exponeringen mot spionnätverket ECHELON – en prototyp för de aktuella skräckexemplen med spionnätverket Five Eyes och så mycket annat som Edward Snowden har avslöjat.

Den här rekommendationen var helt korrekt – den skulle ha varit ett första steg mot att säkra Europas oberoende och självständighet, och inneburit en investering i utbildningen av och kunskapsrikedomen för hela generationer européer. Det skulle också ha varit extremt bra för EU-baserade företag och hade skyddat den nationella säkerheten, nationell suveränitet skyddat 500 miljoner europeiska medborgare från NSA:s härjningar.

Tyvärr publicerades rapporten i juli 2001 – och efter 11 september inleddes kriget mot terrorismen och så var det slut med det. Vi var antingen ”för eller emot USA”, och tillväxten inom den globala underrättelseinfrastrukturen exploderade. Efter hård kamp har det kommit fram ett fåtal initiativ i Europa för att gå över till öppen programvara, men många av dem har kvästs i sin linda.

De flesta européer vägrar fortfarande, 15 år efter ECHELON och mer än ett år efter Snowden, erkänna att vi har problem. Om vi tillsammans kan inse det i Europa så kan vi börja arbeta med problemet.

Du har hållit ett flertal inledningsanföranden om ämnet kriget mot friheten på internet. Hur skulle du säga att läget i den här kampen är just nu?

Vi håller på att förlora – stort. Stiftelsen Free Software Foundation har hävdat i årtionden att vi behöver fri programvara och ett fritt och sekretessbelagt internet för att skydda de demokratiska fri- och rättigheter som vi har kämpat så hårt för. Det är ett tungt vägande argument, men de flesta människor visste inte, förstod inte eller brydde sig inte.

Det här har förvärrats under de senaste tio åren i och med explosionen av sociala medier, roliga gadget och appar. Alltihop är alldeles för kul, för enkelt och för skickligt marknadsfört. Samtidigt har vi sett de pågående copyright/IP-krigen, som är utformade som en ursäkt för att göra intrång i vår privata kommunikation, till och med på paketnivå för att ”förhindra IP-stölder”, något som i själva verket innebär att vi begränsas i fråga om *vilken* information vi kan kommunicera fritt – den digitala motsvarigheten till nazisternas bokbål.

Dessutom har Snowdens avslöjande visat den globala enorma skalan av industriell övervakning, som begränsar *hur* vi kan kommunicera fritt. Det är en farlig kniptångsmanöver i mina ögon.

Det finns hopp – med hackercommunityn som utkämpar ett snabbrörligt informationsgerillakrig mot företagsjättarna och det militära underrättelsekomplexet.

En sista fråga Hur var det att lämna underrättelsetjänsten efter fem år, går det att leva ett normalt liv efter det?

Nej, inte om man tjallar och sen går på rymmen :)


From spy to whistleblower – Meet Annie Machon

Annie Machon was recruited to MI5 in the early 1990s and knows how spy organizations works with tampering and eavesdropping – not least by the media in the UK. She also has great interest in digital rights and freedoms, which has made her a sought-after speaker and moderator around the world. This year she will attend the Internet Days in Stockholm.

On your website, you state that you have a new-found love for all things geek and the need to protect digital freedoms. In your view, what are the biggest threats to our digital freedoms today?

Privacy is one of the fundamental rights enshrined in the 1948 UDHR. And for a reason – we need free media, a free and secure method of communication, to develop and sustain a free and functioning democracy.

Absent the means to read, watch, listen, write speak, plan and associate freely and with guaranteed privacy, we start to self-censor these activities. Once that happens, any notion of dissidence, activism or political progress can stultify and die. It can be all too easy thereby for totalitarianism to take root, as we have many times through history.

The internet is core to our communications, indeed how we live our lives these days, therefore if privacy has been eroded for whatever reason – via spy surveillance or the copyright wars for example – than we have lost not only privacy but one of our core basic freedoms.

In 2001 the EU recommended that Europe should develop its own internet infrastructure and move away from its dependency on US corporate proprietary software. Based on your expertise, what is your opinion on this matter?

In 2001 the EU parliament recommended the move away from US corporate, closed and proprietary software mainly because of the exposure of the ECHELON spy network – a prototype for the current horrors of the Five Eyes spy network and so much more that Edward Snowden has disclosed.

This recommendation was absolutely correct – it would have been a good first step towards ensured European independence, self-reliance, and an investment in the education and the knowledge wealth of whole generations of Europeans. It would also have been stunningly good for EU businesses and would have protected national security, national sovereignty, and the privacy of 500 million European citizens from the depredations of the NSA.

Unfortunately the report was published in July 2001 – and after 9/11 the war on terror began and that was the end of that. We were either ”with the US or against it”, and the global intelligence infrastructure metastasised. There have been a few hard-won national initiatives in Europe to move to open source software, but many have been quietly quashed.

Most people in Europe still, even 15 years after ECHELON and 15 months after Snowden, refuse to recognise we have a problem. If we, in Europe, can collectively do so, then everything else will flow from there.

You have delivered several Keynote speeches on the subject of the war on internet freedoms. What is the current status of this struggle so to speak?

We’re been losing – badly. The free Software Foundation has for decades been arguing that we need open software and a free and private internet to safeguard our hard-won democratic freedoms. It’s a cogent argument, but most people didn’t know, didn’t understand, or didn’t care.

This has accelerated over the last decade with the explosion of social media, cool gadgets and apps. It is all just too much fun, too convenient and too well marketed. Simultaneously we have also seen the ongoing copyright/IP wars, designed as an excuse to intrude into private communications even at the deep packet level to prevent IP ”theft”, but which actually means that we are stopped from *what* information we can freely communicate – the digital equivalent of the Nazi book burnings.

Plus the Snowden disclosures have revealed the sheer, global scale of industrial surveillance, which inhibits *how* we can freely communicate. It’s a dangerous pincer movement in my view.

There is hope – with the hacktivist community fighting a fast-paced, information guerilla war against the corporate behemoths and the military-intelligence complex.

One final question. How was it to leave the intelligence service after five years, is it even possible to live a normal life afterwards?

No, not when you blow the whistle and go on the run as well :)