Han vill skapa en bättre webb

Ethan Zuckerman.
Ethan Zuckerman.

Även om det var Ethan Zuckerman själv som uppfann pop-up-annonserna hävdar han att det inte är för sent att skippa den annonsbaserade affärsmodellen och skapa en bättre webb. I november besöker han än en gång en av sina favoritstäder, och håller ett helt nytt keynote-tal på Stockholm Waterfront.

English version available here.

Ethan Zuckerman är amerikansk medieforskare och internetaktivist. Han är chef för MIT Center for Civic Media och även författare till boken Rewire: Digital Cosmopolitans in the Age of Connection, som vann Zócalo Book Prize.

Ethan Zuckerman är känd för att ha sagt att globaliseringen är ojämnt fördelad, och att uppfattningen att vi lever i en platt, Friedmansk värld är falsk.

– Friedman påstår att världen är en äkta, global lekplats, där allt kan komma överallt ifrån. Men verkligheten är mer subtil och komplex. De flesta varor och tjänster köps in lokalt, inte globalt. Samtidigt som Kina tillverkar mängder av billiga konsumentprodukter, kommer de flesta livsmedel och huvuddelen av allt byggmaterial från större länder eller regioner, som Europa. Friedman anser att konkurrensen om talangerna kommer att vara global, men rörligheten för den kvalificerade arbetskraften begränsas av immigrationshinder, utbildning och språkkunskaper. Om man ser kritiskt på saken är världen av innehåll och information allt annat än platt – rent teoretiskt kan man konsumera information från nästan vilken del av världen som helst. Men vi har starka kulturella fördomar som får oss att fästa mer uppmärksamhet vid våra egna medier och vår egen kultur än idéer och information från andra länder, förklarar Ethan Zuckerman och fortsätter:

– Det är viktigt att inte ta Friedman på orden, för han försöker påstå att globaliseringen redan har inträffat, och att det är vår sak att anpassa oss till den här nya världsordningen. Sanningen är att globaliseringen pågår just nu, och vi kan forma och vägleda den till bättre, mer rättvisa resultat.

År 2008 myntade du även teorin om söta katter inom digital aktivism. Hur kom du på den här teorin, och vad går den ut på?

– Teorin om söta katter var mitt sätt ett erbjuda råd till aktivister som använder sig av Internet. Det kan vara frestande att skapa sina egna verktyg för aktivistverksamhet, men jag hävdar att det är bättre för de flesta aktivister att använda de verktyg som har designats för alla – de verktyg som vi använder för att dela kattbilder. De är stabila, lätta att använda och svåra för myndigheterna att censurera – om myndigheterna censurerar aktivisternas inlägg på sådana forum, censurerar de också ofta stora mängder ofarliga inlägg, vilket tenderar att skada allmänhetens syn på myndigheterna.

I en artikel i Atlantic förra året hävdade du att det inte är för sent att skippa den annonsbaserade affärsmodellen och skapa en bättre webb. Hur skulle du föreslå att vi förbättrar dagens webb?

– Jag anser att riktad reklam är en förfärlig affärsmodell, dålig både för företagen och medborgarna. Det uppmuntrar företagen att samla in stora mängder personlig information om olika individer, och vänjer medborgarna vid att vara övervakade. Det hindrar oss från att betala för de tjänster vi anser har ett värde. Jag tror att ett Internet baserat kring mikrobetalningar och prenumerationer på viktiga tjänster skulle vara hälsosammare för alla inblandade.

Vad planerar du att tala om under din keynote-session i Stockholm?

– Jag skulle vilja prata om vad det innebär att vara en effektiv medborgare i den digitala tidsåldern. Jag ser många människor som känner frustration inför myndigheter och andra offentliga institutioner och som i stället vänder sig till nätverk – både online och offline – för att åstadkomma förändringar här i världen. Jag vill prata om hur Internet håller på att förändra vad det kan innebära att vara en effektiv medborgare.

Slutligen, är det här första gången du är i Stockholm? Hur ser du på att besöka Skandinavien i november?

– Jag har haft turen att besöka Skandinavien tidigare, och Stockholm är en av mina favoritstäder. Jag har varit här flera gånger, och jag tog med mig min fru när vi firade vår första bröllopsdag för många år sedan. Jag kommer från en mycket kall och snörik del av USA, så att komma hit i november skrämmer mig inte alls – sanningen är att när min fru och jag var här tillsammans reste vi hit i mars eftersom våren börjar komma i Stockholm då, medan vi har vinter minst en månad till där jag bor.

 


 

He wants to build a better web

Even though Ethan Zuckerman is credited for inventing the pop-up ad, he argues that it’s not too late to ditch the ad-based business model and build a better web. In November he will once again pay a visit to one of his favorite cities, and deliver a fresh keynote speech at Stockholm Waterfront. 

Ethan Zuckerman is an American media scholar, blogger, and internet activist. He is the director of the MIT Center for Civic Media and the author most recently of Rewire: Digital Cosmopolitans in the Age of Connection, which won the Zócalo Book Prize. 

Ethan Zuckerman is noted for having said that globalization is unequally distributed, and the notion that we’re living in a flat, Friedmanesque world is simply false. 

–Friedman suggests that the world is a truly global playing field, where everything can come from everywhere. But the reality is more subtle and complicated. Most goods and services are sourced locally, not globally. While China manufactures lots of inexpensive consumer products, most food and building materials are sourced within large countries or regions like Europe. Friedman suggests that the competition for talent will be global, but talent mobility is constrained by immigration barriers, by education and by language. Critically, the world of content and information is anything but flat – you can, in theory, consume information from almost any part of the world. But we have strong cultural biases that cause us to pay attention more closely to our own media and culture than ideas and information from other countries, Ethan Zuckerman explains and continues;

–It’s important not to take Friedman at face value because he implies that globalization has already happened, and that it’s up to us to adjust to this new world. In truth, globalization is happening, and we can shape and guide it to better, more just outcomes.

In 2008, you also coined the cute cat theory of digital activism. How did you come up with this theory, and what does it say?

–The cute cat theory was my way of giving advice to activists who use the internet. There’s a strong temptation to build your own tools for activist purposes, but I argue that it makes more sense for most activists to use tools designed for use by everyone – the tools we use to share cat photos. They’re robust, easy to use, and hard for governments to censor – if governments censor activist speech on those platforms, they often also censor lots of innocuous speech, which tends to damage their public image.

In an article in The Atlantic last year you claimed that it’s not too late to ditch the ad-based business model and build a better web. How would you suggest that we improve today’s web?

–I think that targeted advertising is a terrible business model, bad both for businesses and citizens. It encourages corporations to collect large amounts of personal information individuals, and makes citizens accustomed to being under surveillance. It prevents us from paying for the services we value. I think an internet based around micropayments and subscriptions for key services would be healthier for all involved.

What do you plan to talk about during your keynote session in Stockholm?

–I’d like to talk about what it means to be an effective citizen in the digital age. I see many people who are frustrated with government and with other public institutions who are turning to networks – online and offline – to make change in the world. I want to talk about ways in which the internet is changing what it might mean to be an effective citizen.

Finally, is this your first visit to Stockholm? What are your thoughts on visiting Scandinavia in November?

–I have been lucky to visit Scandinavia before, and Stockholm is one of my very favorite cities. I have visited several times, and took my wife to Stockholm for our first wedding anniversary, many years ago. I come from a very cold and snowy part of the US, so visiting in November doesn’t scare me – indeed, when I visited with my wife, we came in March because Stockholm was starting to have spring, and we were facing at least another month of winter where I live.