Hon tror verkligen på crowdsourcing

Juliana Rotich är verkställande direktör för Ushahidi, ett mjukvaruprojekt med öppen källkod som använder sig av crowdsourcing för att tillhandahålla krisrapporter och information. Nu kommer hon till Stockholm och Internetdagarna.

Scroll down for a translated English version of this interview.

Tidigare i år anslöt hon sig till Africa Technology Ventures, en riskkapitalfond om 50 miljoner USD, som Venture Partner.

– Miljöerna för nystartade företag i Östafrika och Nigeria befinner sig i en spännande fas just nu, där vi ser hur nystartade företag inte bara kämpar vart och ett för sig, utan det håller på att växa fram en grupp samarbetspartner, investerare och tekniknav som börjar gå samman i ett helt nytt ekosystem. Vi ser nystartade företag som har tillgång till internet, ekonomisk integration, utbildning och konsumentutrymme och som är lovande både genom sitt värdeerbjudande och sin potential för att verkligen omvandla vissa viktiga sektorer, förklarar Juliana Rotich.

– Utöver pengarna som nystartade företag behöver finns det andra viktiga behov. Det handlar till exempel om att skapa en miljö där det går att bedriva verksamhet, förmågan att locka till sig och behålla kompetenta medarbetare, tillgång till flexibelt kapital, i synnerhet för att hjälpa det nystartade företaget genom de olika stadierna, till exempel från starten till tillväxtfasen. Det är också mycket viktigt att ha omfattande och mångfaldiga rådgivningstjänster för att hjälpa nystartade företag på traven och öppna dörrar till nya marknader för dem varhelst det är möjligt.

Ditt projekt Ushahidi samlar in och använder medel från crowdsourcing för att rapportera om sociala omvälvningar, oro och katastrofer. Att ta vara på kraften i kollektivet är verkligen något som bara blir viktigare. Var tror du att vi kommer att befinna oss om fem år när det gäller crowdsourcing för social aktivism och offentligt ansvar?

– Bolaget Ushahidi Inc. skapar flera typer av mjukvara, bland annat den plattform för crowdsourcing som du nämner. I och med det ledarskap som utövas av Daudi Were, som är den nuvarande verkställande direktören, är organisationen förberedd för att fortsätta att tillhandahålla mjukvara som möjliggör social aktivism och ett offentligt ansvar.

– Nu när tekniken blir alltmer inbäddad i vardagen, och i och med att regeringar, den privata sektorn och det civila samhället tar med teknik i sina processer, hoppas man att detta kan leda till större effektivitet och ett större engagemang. System för offentligt ansvar kräver förändringar även i offline-miljön för att online- och mobilverktygen ska kunna åstadkomma en förändring. Det pågår mycket arbete inom det här området på Ushahidi och bland dess många samarbetspartner för att uppmuntra till samarbete, informationsflöden och mekanismer för att påverka kartläggning av kriser, kartläggning av val och andra användningsområden för de dataplattformar som Ushahidi tar fram.

Du har hållit föreläsningar om det du kallar ”kontextuell intelligens”, vilket i grund och botten handlar om att använda en djupare förståelse för och en uppskattning av olika behov på marknaden och en lokal kultur för att skapa relevanta produkter. Varför är det viktigt?

– Det är viktigt därför att en strategi som inte tar hänsyn till sammanhanget kan vara framgångsrik under en begränsad tid. För att nå varaktiga framgångar med att uppfylla marknadens behov och därmed lönsamhet och tillväxt på längre sikt, är det viktigt att skapa kontakter med användarna utifrån en bas av förståelse för de lokala villkoren. En ledande tänkare och författare inom design slog huvudet på spiken när han sa: ”Design för delaktighet är både en ekonomisk möjlighet och ett kulturellt ansvar.” När man tänker på den meningen understryker den betydelsen av att se på kontextuell intelligens som en väg till delaktighet och en mer fullständig strategisk förståelse, inte bara för problemet som ska lösas, utan hur marknaden reagerar på de lösningar som erbjuds.

Har du redan bestämt vad du ska tala om på Internetdagarna i Stockholm?

– Inte ännu. Utöver mitt arbete på Africa Tech Ventures är jag fortfarande ledamot av BRCK, och har tittat på olika sätt att utöka den digitala kompetensen, kunskaper om internet samt utbildning i marginaliserade områden. För inte så länge sedan var jag i Turkana, en av de nordligaste delarna av Kenya, och blev mycket glad över att hitta ett tekniknav. Det är faktiskt det mest avlägset belägna tekniknavet i Kenya. Jag talade på avslutningsceremonin för learninglions.org, där jag talade om betydelsen av öppen källkod, teknik och samhälle. Jag har aktiviteter på gång för att stödja Africa Cancer Foundation med uppkopplingen under gratis cancerundersökningar.

– Den röda tråden i det mesta av arbetet i år är budskapet att tekniken faktiskt finns. Frågan är om vi kan inspirera varandra till att hitta sätt att hjälpa andra och att försvara internet.

På tal om Stockholm, är det här ditt första besök eller har du varit i Sverige förut?

– Jag har varit här en gång tidigare. Jag ser fram emot att komma tillbaka!

A firm believer in crowdsourcing

 Juliana Rotich is an information technology professional who has developed web tools for crowdsourcing crisis information and coverage of topics related to the environment. She is the Executive Director for Ushahidi, an Opensource software project which uses crowdsourced geolocation, mobile phone, and web reporting data to provide crisis reporting and information.

Earlier this year she joined Africa Technology Ventures, a US$50 million venture capital fund, as Venture Partner.

–The startup scenes in East Africa and Nigeria are in an exciting phase now, where we see startups not just struggling independently, but an emerging community of partners, investors and tech hubs coming together into a nascent ecosystem. We are seeing startups and enterprises, access to internet, financial inclusion, education and consumer space that are promising not only in their value proposition but also their potential to greatly transform key sectors, Juliana Rotich explains.

–In addition to the money that startups need, there are other needs that are key. These include an enabling environment to operate in, ability to attract and retain talent, access to flexible capital, particularly capital that sees the startup through its various stages e.g from seed to growth stage. It is also very important to have rich and diverse advisory services to help guide the startups along their journey, helping to open up doors to new markets wherever possible.

Your project Ushahidi gathers and uses distributed crowd inputs to report on social movements, unrest and disasters. Harnessing the power of the collective is certainly gaining momentum. Where do you think we will be in say five years when it comes to crowdsourcing for social activism and public accountability?

–The company Ushahidi Inc. creates several types of software including the crowdsourcing platform you mention. With the leadership of Daudi Were who is the current Executive Director, the organization is poised to continue providing software to enable social activism and public accountability.

–With technology becoming even more embedded in daily life and with governments, private sector and civil society adopting technology into its processes, the hope is that this can lead to more efficiency and engagement. Public accountability systems require changes in the offline space too in order for the online/mobile tools to make a difference. There is a lot of work happening in this space at Ushahidi and its various partners to help encourage collaboration, information flow and mechanisms for impact in crisis mapping, election mapping and other uses of the data platforms that Ushahidi makes.

You have given talks about what you callcontext intelligence”, which is essentially to use a deeper understanding of and appreciation for different market needs and local culture to build relevant products. Why is this important?

–It is important because a strategy that does not take into account context intelligence may be temporarily successful. To have sustained success in fulfilling market needs and therefore longer term profitability and growth, it is important to connect with users from a place of local understanding. A leading thinker and author in matters Design put it best when he said that “Design for inclusion is both an economic opportunity and cultural responsibility.” In thinking about this phrase it underscores the importance of looking at context intelligence as a path to inclusion and a fuller strategic understanding of not only the problem to solved, but how the market responds to the solutions being offered.

Have you decided yet what you will talk about during your Keynote session at The Internet Days in Stockholm?

–Not yet. In addition to my work at Africa Tech Ventures, I am still a Director at BRCK and have been looking at ways to extend digital literacy, internet literacy, and education to marginalized areas. I was recently in Turkana, one of the northern most parts of Kenya, and was delighted to find a tech hub. It is actually the most remote tech hub in Kenya. I spoke at the graduation ceremony for http://www.learninglions.org/, where I talked about the importance of open source, technology and community. I have upcoming activities to support Africa Cancer Foundation with connectivity during free cancer screenings.

–The running thread with most of the work this year is this point that the technology is there. The question is whether we can inspire each other to find ways to help others, and to defend the internet.

Speaking of Stockholm, is this your first visit to the city or have you been to Sweden before?

–I have been there once. I am looking forward to coming back!