Ny Keynote: Mannen bakom den revolutionerande budgetdatorn

Eben Upton.

Med enkla medel kan man bekämpa bristen på teknikkunnande menar Eben Upton, som erbjuder världen billig och enkelt programmerbar maskinvara med sin enkortsdator Raspberry Pi. Den 25:e november keynote-talar han på Internetdagarna.

English version available here.

Talar: 25:e november, klockan 13:30

Under tiden som Eben Upton undervisade i datavetenskap på Cambridge University lanserade han Raspberry Pi, en Linuxdator för bara 25 dollar. I dag är han VD för handelsbolaget med samma namn.

Varför tror du att Raspberry Pi blev en sådan framgångssaga just vid den här tidpunkten och i den här tidsåldern?

Det finns två viktiga faktorer. För det första tror jag att det har funnits en latent efterfrågan från hobbyanvändarna på något som Raspberry Pi, som kan användas för att koppla sensorer och aktivatorer i den verkliga världen till nätverket. Vi ser hur Raspberry Pi används som en ”överbryggande” enhet för en hel rad kontroll- och IoT-applikationer, från hobbyprojekt till kommersiella produkter i stor skala (över 10 000 användare). För det andra har det vuxit fram en allt större medvetenhet under de senaste fem åren om att vi har tillåtit den tekniska utbildningen i den utvecklade världen att sjunka till en nivå där vi riskerar att inte längre kunna ta fram innovationer. Här passar Raspberry Pis undervisningsuppdrag väldigt väl in.

Centre for Computing History ger sitt fulla stöd till Raspberry Pi-projektet, eftersom man känner att det skulle kunna ”bli början på en ny era”. Hur ser du på det?

Det hoppas jag verkligen. Det är lätt att se tillbaka på min barndom under 1980-talet som en gyllene era när barn och vuxna hade tillgång till billig, enkelt programmerbar maskinvara, men i själva verket gällde det bara en mycket liten del av befolkningen. Nu har vi möjlighet att skapa en ny era som kombinerar det bästa från den gamla tiden med fördelarna med nätverksbaserad tillgång till information och communities på webben för att få med en mycket större del av befolkningen på den här resan.

I flera intervjuer har du pratat om din plan för att bekämpa bristen på teknikkunnande. Berätta gärna lite mer om det.

Framgångarna för Raspberry Pi har gjort det möjligt för oss att bli så stora att vi inte längre behöver nöja oss med att utveckla och distribuera hårdvara. I stället kan vi även tillhandahålla utbildningsmaterial och lärarutbildning, och engagera oss i informationsfrämjande arbete som hjälper regeringar och myndigheter att förstå det hot som bristen på teknikkunnande utgör. Vi gör vad vi kan, men det verkligt spännande är att många andra organisationer arbetar i samma riktning, från storföretag som Google till ideella organisationer som Code Club and Coder Dojo, och även paraplyorganisationer som Code.org. Tillsammans är jag övertygad om att vi kan gå långt.

Du har sagt att ”till dags dato har Internet of Things (IoT) mestadels varit en lekstuga för företagen”. Hur tror du att det kommer att förändras framöver?

Vi har gått igenom en period där kostnadseffektiv åtkomst till högpresterande inbäddad teknik har krävt en betydande omsättning. En redan befintlig aktör som säljer många miljoner enheter behöver inte arbeta särskilt hårt för att ligga före en nykomling, helt enkelt därför att nykomlingen får betala så mycket mer för sin maskinvara. Datorer som Raspberry Pi, och dess nya syskon Raspberry Pi Compute Module, erbjuder billig åtkomst till den senaste tekniken i enkortsenheter. Vi hoppas att initiativ som vårt med tiden kommer att göra det lättare för de små aktörerna att konkurrera.

Eftersom du faktiskt är pappa till Raspberry Pi, måste vi passa på att fråga … vad har du för framtidsvisioner för ditt populära ”barn”?

Just nu lägger vi ganska stort fokus på att förbättra användarerfarenheten, främst genom förbättringar av systemprogramvaran och diverse applikationer, främst webbläsaren. Vi håller också på att följa upp ett par löften vi har avgett tidigare. Det gäller i första hand att släppa en billig touchskärmsmodul till Pi, och vi söker stöd för våra första stora Design Win för Compute Module. Så småningom måste vi börja fundera på Raspberry Pi 2, men utmaningen för oss är att göra det på ett sätt så att vi får samhället med oss, och samtidigt inte gör de närmare fyra miljoner människor som redan har investerat i plattformen ”föräldralösa”.

Meet the father of the Raspberry Pi

While teaching computer science at Cambridge University, Eben Upton launched the Raspberry Pi, a $25 linux microcomputer. Today he is CEO of the Raspberry PI trading company.

At The Internet Days he will give an overview of the motivation for and history of the project, as well as some speculations on the future of the project and of the tech industry in general.

Why do you think that the Raspberry Pi became such a success story in this day and age?

There are two key factors. Firstly, I think there was a latent demand in the hobbyist community for a device like the Raspberry Pi, which can be used to interface sensors and actuators in the real world to the network; we see Raspberry Pi being used as a ”bridge” device for a whole range of control and IoT applications, from hobby projects to commercial products at significant (>10ku) scale. Secondly, there has been a growing recognition over the last five years that we’ve allowed technical education in the developed world to collapse to an degree that we’re in danger of not being able to continue to innovate. Raspberry Pi’s educational mission plays into this very well.

The Centre for Computing History strongly supports the Raspberry Pi project, feeling that it could ”usher in a new era”. What are your thoughts about this?

I certainly hope so. It’s easy to look back at my childhood in the 1980s as a golden era of computing, when children and adults had access to affordable, readily programmable hardware, but in reality only a very small part of the population was involved. We have an opportunity to create a new era which combines the best elements of that era with the advantages of networked access to information and online communities to bring a much larger fraction of the population along for the ride.

In interviews you’ve talked about your plan to combat the tech skills shortage. Tell us more about this.

The success of Raspberry Pi has allowed us to grow beyond simply developing and distributing hardware, to provide educational material and teacher training, and to engage in advocacy, helping governments to understand the threat of the tech skills shortage. We’re doing our part, but the really exciting thing is how many other organizations are working in the same direction, from large corporates like Google, to not-for-profits like Code Club and Coder Dojo and umbrella organizations like Code.org. Together I’m convinced we can make a difference.

You have said that ”To date, the Internet of Things has been largely the playground of corporates.” How will this change in the future do you think?

We’ve gone through a period in which cost-effective access to high-performance embedded technology has required significant scale. An incumbent, shipping many millions of devices, doesn’t have to work that hard to stay ahead of a new entrant, simply because the new entrant will be paying so much more for his or her hardware. Devices like the Raspberry Pi, and it’s newer sibling the Raspberry Pi Compute Module, provide cheap access to cutting-edge technology in single-unit volume. We hope over time initiatives like ours will make it easier for the little guy to compete.

Since you are the Raspberry Pi’s father, we have to ask… What are your visions for the future of your popular offspring?

Right now we’re very focused on improving the user experience on the device, primarily through improvements to the system software and various applications, notably the web browser. We’re also in the process of following through on one or two commitments we’ve made in the past, notably to release an affordable touch-sensitive display module for the Pi, and we’re looking to support our first few volume design wins for the Compute Module. In due course we’ll need to start thinking about a Raspberry Pi 2, but the challenge for us is to do this in a way which brings the community with us, and doesn’t ”orphan” the nearly four million people who’ve already made an investment in the platform.