Möjligheterna med online-utbildningar

Kathryn Parsons.
Kathryn Parsons.

Kathryn Parsons är grundare av det digitala utbildningsföretaget Decoded, och var med på Business Insiders lista över 30 Most Important Women Under 30 In Tech. Som keynote-talare på årets Internetdagar planerar hon att förklara varför framtiden står skriven i kod.

English version available here.

Kathryn var 2011 en av medgrundarna till Decoded i Storbritannien, med en vision om att sprida Digital upplysning (Digital Enlightenment) genom en förståelse för världen av kod, data och tekniken bakom skärmen.

– Vi började med en observation. Varenda bransch, vartenda yrke och till och med vårt eget beteende höll på att omformas och omtolkas genom teknikens filter. Och ändå, hur många av oss här i världen skulle ärligt kunna säga att vi förstod tekniken bakom skärmen? Mindre än en procent? År 2011 gav vi oss själva ett omöjligt uppdrag. Skulle du kunna förmedla till en person som inte kan något alls om kod … självförtroende eller kunskaper om kod … på en dag. Att omvandla dem under kort tid från att vara passiva åskådare till den digitala världen till att bli aktiva deltagare.

– Det var svårt att övertyga människor om att lära sig i början. Varför skulle man behöva förstå vad som finns under motorhuven om man kör bilen? Det var vad jag brukade få höra. Som saker har förändrats. Under det senaste året har vi knäckt mysterierna inom svartkonsterna kod, data, hackande och mer därtill för mer än 3 000 företag i över 40 länder över hela världen. Och hela den brittiska kod-communityn gick ihop och lyckades genomdriva att kod skulle bli ett av ämne på den nationella läroplanen i Storbritannien i september 2014. Både utbildningsvärlden och arbetslivet håller på att förändras, det här är bara toppen av ett isberg vad gäller att tillgodose ett enormt globalt behov av att tänka i nya banor när det gäller talanger och kunskaper i alla åldrar och i alla stadier inom arbetslivet.

I en intervju nyligen sa du att du skulle vilja se fler investeringar i kunskapsekonomin. Vad är det du anser saknas?

– Morgondagens arbeten skrivs i dag. En nyligen gjord studie från Oxford Martin Institute uppskattade att 47 procent av jobben lätt skulle kunna ersättas av maskiner i fortsättningen. Det finns en snabbt växande efterfrågan och ett icke tillfredsställt behov av dataforskare och programmerare som kommer att fortsätta öka under de närmaste åren, och dessutom finns det ett akut behov av digitalt ledarskap – ledare med kunskaper om teknik och som är trygga i att fatta beslut på alltmer digitaliserade arbetsplatser.

– Det har aldrig funnits ett så stort behov av att investera i att lära om människor i yrkeslivet, att främja och identifiera diverse talanger inom olika branscher, utbilda styrelser, ledare och myndigheter. ”Utbildning och utveckling” och ”samhällsansvar” har traditionellt sett inte stått i centrum inom näringslivet. De finns sällan representerade på styrelsenivå, och investeringarna i båda är ofta reserverade för ett exklusivt fåtal på företagen eller ett litet antal välgörande ändamål. Vi ät på väg mot en värld med föränderliga behov av talanger och akuta brister, och där syfte, värderingar och påverkan blir allt viktigare för att skapa meningsfulla anställningar.

– Jag tror att vi kommer att skönja en tidpunkt där ”utbildning” inte längre är begränsat till den traditionella klassrumsmiljön och sällsynta utbildningsdagar med jobbet, utan i stället kommer att betraktas som en viktig resa mot att göra det möjligt för människor att överleva och blomstra i en digital värld. Och ses som ett ansvarsområde som alla företagsledare måste investera i, både inom och utanför den egna organisationens väggar.

Du har också sagt att tekniken borde vara ett ofattbart demokratiskt verktyg, men att det bevisligen i stället skapar enorma klyftor i samhället. Hur kan vi lösa det problemet?

– Det återstår ännu att förverkliga Tim Berners-Lees vision om att ”This Is For Everyone” (Det här är för alla) i fråga om kön, åtkomst, geografi, ålder, mångfald och mer därtill. Det här är ett av de mest demokratiska verktygen som finns. Nuförtiden kan man lära sig allting online, och potentialen för online-utbildning växer. Om en ung flicka på landsbygden i Indien kan uppleva och lära sig samma nivå av datorvetenskap online som en Harvard-student … vad är det då som hindrar henne från att göra det? Självförtroende, ett stödjande nätverk, tillgång till finansiering, förebilder? Tekniken kan lösa en del av de här problemen men inte alla, vi behöver människor också.

Vad planerar du att tala om under din keynote-session i Stockholm?

– Varför framtiden är skriven i kod. Och hur vi kan försäkra oss om att vi alla tar del i denna framtid.

Slutligen, är det här första gången du är i Stockholm? Hur ser du på att besöka Skandinavien i november?

– Kallt! Jag ska se till att klä mig varmt, äta mycket köttbullar och dricka många glas vodka (fast inte innan jag ska upp på scenen).

 


 

The potential of online education

Kathryn Parsons is the founder of the digital education company Decoded and was named in Business Insider’s 30 Most Important Women Under 30 In Tech. As a keynote speaker at this year’s Internet Days, her plan is to explain why the future is being written in lines of code.

Kathryn co-founded Decoded in 2011 in the United Kingdom, with a mission to spread Digital Enlightenment through an understanding of the world of code, data and the technologies behind the screen.

–We started with an observation. Every single industry, profession and one of our behaviours was being radically reshaped and re-imagined through the lens of technology. Yet, how many of us in the world could confidently say that we understood the technologies behind the screen? Less than one percent? In 2011 we set ourselves a mission impossible. Could you teach someone with zero knowledge, confidence or skills Code…in a Day. Transforming them in a rapid period of time from a passive observer of the digital world to an active participant.

–It was hard to convince people to learn at the beginning. Why would you need to understand what is under the car bonnet if you are driving the car? That’s what I used to hear. How things have changed. In the past year we have Decoded the dark arts of Code, Data, Hacking and beyond for over 3,000 businesses in over 40 cities around the world. And the code community came together to successfully put coding on the national curriculum in the UK in September 2014. The world of education and work is changing, this is just the tip of the iceberg in terms of satisfying a huge global need to re-think talent and skills at every age and stage of your working life.

In a recent interview you said that you would like to see more investment taking place in the knowledge economy. What is lacking today in your opinion?

–The jobs of tomorrow are being written today. A recent Oxford Martin Institute study estimated that 47% of jobs could be easily replaced by machines in near future. There is soaring demand and unmet supply of data scientists and programmers which will continue to rise over the next years, furthermore, there is a pressing need for digital leadership. Leaders knowledgeable about technology and able to confidently make decisions within an increasingly digital workplace.

–There has never been a greater need to invest in re-skilling professionals, nurturing and identifying diverse talent within diverse communities, re-educating boards, leadership and governments. ”Learning & Development” & ”CSR” have not traditionally taken centre stage within businesses. They are rarely represented at board level and the investment in both is often reserved for the elite few within companies or a small number of charitable causes. We are moving into a wold where there are shifting talent needs and urgent shortages, and where purpose, values and impact are becoming increasingly important to creating meaningful employment.

–I think we will start to see a moment in time where ”education” will no longer be confined to the traditional classroom environment and the rare corporate team away day but will been seen as an essential journey in enabling human beings to survive and thrive in a digital world. And as a responsibility for all business leaders to invest in, both within and outside the walls of their organisations.

You have also said that technology should be an incredibly democratic tool but the evidence is that it creates huge divisions in society. How can we solve this problem?

–Tim Berners Lee vision that ”This Is For Everyone” has yet to be fully realised for issues of gender, access, geography, age, diversity and beyond. This is one of the most democratic tools which exists. You can learn anything online now, and the potential of online education is growing. If a young girl in a rural village in India is able to experience and learn the same computer science degree as a Harvard graduate online…what else is holding her back. Confidence, a support network, visibility, access to finance, role models? Technology can solve some of these problems but not all of them, we need people too.

What do you plan to talk about during your keynote session in Stockholm?

–Why the future is being written in lines of code. And how we can make sure we are all a part of it.

Finally, is this your first visit to Stockholm? What are your thoughts on visiting Scandinavia in November?

–Chilly! I’ll be sure to wrap up warm, eat lots of meatballs and drink lots of shots of vodka (not before I go on stage though).