Punkrockteknik med Obamas teknikchef

Harper Reed från Chicago är, åtminstone enligt sin egen webbsida, ”probably one of the coolest guys ever”. Men det är inte enbart därför han kommer till Internetdagarna i november.

English version available here.

Han är inbjuden därför att han ofta gör saker utanför den berömda boxen, vid sidan av de regler och normer som annars tas för givna. Han bygger team runt speciella projekt och han hanterar stora datamängder på kreativa sätt.

Välkommen till Sverige.

Tackar, jag har aldrig varit där förut så jag ser fram emot besöket. Jag har hört att det kommer vara mörkt när jag kommer i höst.

Om man läser på din webbsida står det att du bygger ”paradigm-skiftande” teknik. Vad tycker du krävs för att någonting ska förtjäna att kallas paradigm-skiftande?

Ett annat sätt att uttrycka det är ”bryter mot reglerna”. När jag bygger något nytt försöker jag se till att det står på egna ben och inte nödvändigtvis följer alla tidigare regler – punkrockteknik, om du vill. Målet är alltid att hitta en lösning som passar för situationen och för användarna, och av någon anledning betyder det också att man gör framsteg.

Du arbetade som CTO (teknikchef) för president Obamas återvalskampanj 2012. Kan du berätta något om vad det jobbet innebar?

Det är en stor fråga men jag ska hålla mig kort.

I kampanjens teknikorganisation använde vi alla verktyg vi kunde hitta för att försäkra oss om att vi skulle vara en tillgång för de frivilliga kampanjarbetarna när valdagen närmade sig. Tekniken i sig vinner inte ett val men den kan hjälpa till genom att underlätta och effektivisera arbetet för dem på fältet. Å andra sidan – tekniken kan definitivt stjälpa dig om du använder den på fel sätt.

På vilket sätt tror du att ert arbete har påverkat hur man bedriver valkampanjer? Kommer man att se några effekter i nästa presidentval av det ni åstadkom?

Det är framför allt tre saker som man kommer att komma ihåg från kampanjen.

1)   Analys av data är viktigt. Jim Messina, som var chef för kampanjen, är känd för sitt konstaterande att ”om det inte finns siffor på det finns det inte”. Kraven på mätbarhet och investeringen i dataanalys innebar en enorm förbättring jämfört med tidigare presidentvalskampanjer och kommer bli bestående.

2)   Iterativ utveckling. Det sätt som vi utvecklade analysprogramvaran på kommer också lämna avtryck. Vi levererade ny programvara ofta och undvek att tänka i termer av ”versioner”. Det gjorde att vi kunde reagera väldigt snabbt när något hände, både lokalt och globalt.

3)   Ta in folk från teknikföretag. Det vanliga är kampanjer bemannas med människor som redan är inne i politiken, personer som ledningen känner till och litar på. De kan mycket väl förstå siffrorna och statistiken men de saknar oftast den djupa teknikkunskap som ändå behövs för att göra det vi gjorde. I fortsättningen kommer kampanjledningarna söka personal i Silicon Valley och i startup-företagen som kan hjälpa dem.

Hur ser du på Edward Snowdens avslöjanden om USA:s övervakning så här med ett års perspektiv? Har det han gjorde förändrat internet?

Det finns inget enkelt svar på den frågan. Jag tror inte att avslöjandena har förändrat mitt internet men det har definitivt påverkat åtskilliga andras perspektiv på nätet.

Enligt min erfarenhet bryr sig inte genomsnittskonsumenten om vad Snowden avslöjade och de är inte oroade över huvud taget – och DET bekymrar mig. Jag skulle vilja se att människor i allmänhet förstod mer om integritet på nätet och hur deras rättigheter trampas på genom regeringarnas massövervakning.


Punk Rock Technology with Obamas CTO

Harper Reed from Chicago is, at least according to his own website, ”probably one of the coolest guys ever.” But that is not why he is coming to Internet Days in November. He is invited because he often does things outside the famous box, alongside those rules and norms that are otherwise taken for granted. He builds teams around special projects and he handles large amounts of data in creative ways.

Wecome to Sweden.

Thanks! I have never been there before so I’m looking forward to the visit. I’ve heard it’s going to be dark when I come in the fall.

If one reads your website, it says that you build ”paradigm-shifting” technology. What do you think is needed for something to earn the right to be called ”paradigm-shifting?

Another way to express it is ”breaking all the rules.” When I build something new, I try to make sure it can stand on its own legs and doesn’t necessarily follow all earlier rules – punk rock technology, if you will. The goal is always to find a solution that fits the situation and the users, and for some reason that also means that you are making progress.

You worked as a CTO (Chief Technology Officer) for President Obama’s re-election campaign in 2012. Can you tell us something about what that job meant?

That’s a big question, but I’ll try to keep it short.

In the campaign’s technical organization, we used all the tools we could find to ensure that we would be an asset to the volunteer campaign workers when election day approached. Technology itself does not win an election, but it can help by facilitating and streamlining the work for those in the field. On the other hand – technology can definitely derail you if you use it incorrectly.

In what ways do you think your work has influenced how an election campaign is conducted? Will we see some effects in the next presidential election of what you accomplished?

There are three things that people will remember from the campaign.

1)   Analysis of data is important. Jim Messina, who was the director of the campaign, is known for establishing that ”if there are no numbers for it, it doesn’t exist.” The demands on measurability and investment in data analysis improvement compared to earlier presidential election campaigns and that will be permanent.

2)   Iterative development. The way that we developed the analysis software will also leave an impression. We delivered new software frequently and avoided thinking in terms of ”versions.” This made it so that we could react quickly when something happened, both locally and globally.

3)   Bring in people from technology companies. Campaigns are typically staffed with people who are already in politics, people that the leaders know and trust. They may very well understand the numbers and statistics, but the often lack the deep technical knowledge that is necessary to do what we did. In the future, campaign leaders will seek staff in Silicon Valley and startup companies that can help them.

How do you see Edward Snowden’s revelations about American surveillance with a one-year perspective? Did his actions change the internet?

There is no simple answer to that question. I don’t think that the revelations have changed my internet, but it has definitely influenced several perspectives of others on the net.

In my experience, the average consumer doesn’t care what Snowden revealed and they aren’t worried at all – and THAT is what worries me. I would like to see that people generally understand more about online privacy and how their rights are trampled on through government mass surveillance.