Stora möjligheter inom webbjournalistik

Daniel Sinker.
Daniel Sinker.

Daniel Sinker är chef för Knight-Mozilla OpenNews, ett samarbetsprogram mellan Knight Foundation och Mozilla för att sprida öppen innovation och utveckling på webben inom journalistiken.

English version available here.

Innan Sinker började på Mozilla var han högskolelektor på Columbia College Chicago. Under åren 1994 till 2007 var Sinker grundare av och redaktör för undergroundkulturtidningen Punk Planet, samt redaktör för ett antal böcker.

Under sitt besök i Sverige ska Daniel Sinker prata om hur journalistiken har bidragit till hur internet byggs upp.

–Webbtekniker som Django, Backbone och D3 (Data-Driven Documents) har alla djupa rötter i nyhetsredaktionerna och de krav som journalisternas arbetssätt, med ständigt arbete mot en deadline, ställer på utvecklingen av webben. Det finns så stora möjligheter inom webbjournalistik, vi har bara skrapat på ytan, förklarar han.

Har ni planer på att utöka OpenNews och ha praktikanter i Europa/Skandinavien?
–Vi har inlett samarbeten med nya organisationer i Europa sedan vi startade projektet Knight-Mozilla OpenNews för fem år sedan. I år kommer vi att ha praktikanter hos CORRECT!V, en grupp för undersökande journalistik i Berlin. Än så länge har ingen nyhetsredaktion i Skandinavien stått värd, men vi skulle väldigt gärna samarbeta med folk här.

Ett flertal nya organisationer i Sverige har börjat rekrytera ”datajournalister”. Ser du en liknande utveckling i USA?
–Ja, absolut. Den här trenden är så spännande, eftersom det handlar om att skapa journalistik som verkligen har sitt ursprung i webben. Vi har sett den här trenden under en längre tid i USA, och den information som den gett upphov till har verkligen varit omvälvande.

Brukar Knight-praktikanterna stanna kvar inom journalistiken efter avslutad praktik, eller går de tillbaka till sitt tidigare yrke?
–Vi har närmare tjugofem tidigare deltagare i vårt program, och det är alltid spännande att se vad som händer sedan. En del stannar kvar på nyhetsredaktionerna, och över hälften av våra före detta praktikanter arbetar inom nyheter eller nyhetsrelaterade jobb (datavisualisering, samhällsstatistik, och så vidare), medan andra har gått vidare med att utveckla projekt som de inledde under sitt praktikår. Det är mycket få som har gått tillbaka till sitt ”gamla” liv.

Är det här första gången du är i Stockholm?
–Nej, det här är andra gången jag är i Stockholm, och det ska bli så roligt att komma tillbaka. Mitt första besök var för ganska länge sedan. Jag talade på ungdomsverksamheten Lava på Kulturhuset, vid en tidningskonferens om den tidning som jag gav ut på den tiden, Punk Planet.

 


 

”There is so much possibility in journalism on the web”

Daniel Sinker is the Director of Knight-Mozilla OpenNews, a joint program between the Knight Foundation and Mozilla to spread open web innovation and development within journalism. Prior to joining Mozilla, he was an Assistant Professor at Columbia College Chicago. From 1994-2007, Sinker was the founder and editor of the underground culture magazine Punk Planet, as well as editor of a number of books.

Whilst in Sweden, Daniel Sinker will be talking about the contributions that journalism has made to the way the internet gets built.

–Web technologies like Django, Backbone and D3 (Data-Driven Documents), they all have deep roots in the newsroom and the deadline-driven demands that journalism makes on web development. There is so much possibility in journalism on the web, we’ve only scratched the very surface of it, he says.

Do you have any plans to expand OpenNews to place interns in Europe/Scandinavia?
–We have partnered with news organizations in Europe since the start of the Knight-Mozilla OpenNews project five years ago. This year, we’ll be placing Fellows at CORRECT!V, an investigative journalism group in Berlin. We haven’t yet had a host newsroom in Scandinavia, but would love to work with folks here.

Several news organizations in Sweden have begun to recruit “data journalists”. Do you see a similar trend in the U.S.?
–Oh, absolutely. This trend makes me so excited, because it is about creating journalism that is truly native to the web. We’ve seen this trend for a while now in the United States, and the information that has been liberated by it has been transformative.

Do the Knight interns tend to stay in journalism after their fellowship period ends, or do they go back to their previous occupation?
–We are close to two-dozen alumni of our fellowship program, and it’s always exciting to see what comes next. Some do stay in newsrooms–more than half of our alumni work in news or news-adjacent jobs (data visualization, civic data, etcetera), others have gone on to continue to develop projects they started in their fellowship year. Very few went back to their “old” life.

Is this your first visit to Stockholm?
–No, this will be my second time to Stockholm, and I’m excited to be back! My first visit was quite some time ago: I gave a talk at the Lava youth center, which was in the Kulturhuset, during a zine conference about the magazine I used to run, Punk Planet.