Tvärvetenskaplig konst på Waterfront

Till Internetdagarna får vi celebert besök av Sougwen Chung, en kinesisk-kanadensisk konstnär med bas i New York. Hennes tvärvetenskapliga process spänner över ritkonst, video, animering, 3D, ljudkonst samt installationer.

English version available here.

Sougwen Chungs konst ställs ut internationellt, och har bland annat visats på Art Directors Club i New York och Musée d’art moderne et contemporain i Genève i Schweiz. Hennes arbete har presenterats i New Yorker, Dazed & Confused, samt Creators Project, och på listan över klienter finns bland annat Chanel, Jägermeister, Nike, samt Ghostly International, och även musiker som Tom Waits och Sepalcure.

I ditt arbete som tvärvetenskaplig konstnär utforskar du konstens överskridande gränser. Du använder dig av installationer, skulpturer, handgjorda teckningar och performance i ett försök att på ett experimentellt sätt utforska människors uppfattning om form. Kan du berätta lite mer om din metod?

Min metod för att arbeta med olika medier är lite som att resa genom olika virtuella verklighetsprocesser. Jag hör till den generation som har vuxit upp med att sitta mycket framför skärmen, och jag har en bakgrund inom UX-design, så jag har en tendens att vara väldigt förnuftsmässig när det gäller utformningen av olika verktyg i diverse medier som påverkar beteende /kognition. Varje medium har sina egna regler, och varje verktyg har unika egenskaper som påverkar resultatet. Man skulle kunna säga att min process hålls levande av en fascination för digitala gränssnitt som går att överföra till konkreta, etablerade verktyg och metoder för att göra konst.

Dina Tumblr ”Goth Screenshots” har utökats till att omfatta en serie T-shirtar som går att köpa i butik. Hur fick du idén att göra vanliga gränssnitt mörka och uttrycksfulla?

”Du har inga nya meddelanden.” ”Kom ihåg mig på den här datorn.” På något sätt är de här meddelanden ett uttryck för hur många designer har styrt maskinens röst tillbaka mot användaren.  Den dystopiska humorn i alltihop kommer fram när man stirrar på skärmen för länge. Det är bland annat ett märkligt beroende av dopaminkickarna från meddelandena som gör tekniken osynlig. Men ibland är det oundvikligt att interaktionens prosaiska slöja lyfts, och det kan vara obehagligt, men också ganska roligt.

Gothscreenshots är en pågående serie som utforskar vilket intryck gränssnittet gör när man har skalat bort det mänskliga elementet, skalat bort det vita bruset runt omkring det. Att ta bort budskapet eller uppmaningen att handla (eller att inte handla) från kontexten ger det en ny kontext på ett sätt som vi tolkar som något mörkt och uttrycksfullt.  Det gör det osynliga synligt på ett sätt som innebär att du aldrig kan se det på samma sätt igen.

Du har en BFA i grafisk design och ett diplom i Interactive Art från Hyper Island i Sverige. Har din tid i Sverige påverkat din konst?

Jag tyckte verkligen om tiden i Sverige. Särskilt på vintern var Stockholms innerstad som en upplyst vit duk. Min tid på Hyper var stimulerande för att den gjorde det möjligt för mig att studera olika metoder för gruppinlärning.

Energin på skolan var dessutom ovanligt kraftfull. Det var som att leva en hel inkapslad livstid i den experimentella läroplanen. De två aspekterna. utbildningen och miljön, tätt sammantvinnade, var verkligen minnesvärda.

sougwen_chung

Interdisciplinary art at Waterfront

A Chinese-Canadian based in New York, Sougwen Chung has a BFA in graphic design and a diploma in Interactive Art from Hyper Island in Sweden. Her interdisciplinary process spans drawing, video, animation, 3d, sound and installation.

An internationally exhibited artist, her work has been shown at The Art Directors Club in New York and the Museum of Contemporary Art in Geneva, Switzerland, amongst others.

Her work has been featured in The New Yorker, Dazed and Confused, and Creators Project, and her client list includes Chanel, Jagermeister, Nike, and Ghostly International, along with musicians Tom Waits and Sepalcure.

In your work as an interdisciplinary artist, you explore the transitional edges of art. Your practice encompasses installation, sculpture, hand drawing and performance, in an effort to experimentally challenge ideas about form. Can you tell us more about this approach of yours?

My approach to working with different mediums is a bit like journeying through different virtual realities of process.  I’m of the generation that grew up very screen-influenced, and I have a background in UX design, so there is a tendency to be very cerebral about the design of various tools in different mediums influencing behavior / cognition. Each medium carries a set of rules, each tool has unique properties that influence the output. You could say my process is fueled by a fascination with digital interfaces that translates back into tangible, established art-making tools and practices.

Your Tumblr ”Goth Screenshots” has expanded to include a T-shirt merchandise line. Where did you get the idea to make ordinary interfaces dark and expressive?

“You have no new messages”. “Remember me on this computer”. In some ways these messages are how designers have projected the voice of the machine back towards the user.  The dystopian humor of it comes out when you stare at the screen too long. It’s a strange reliance on dopamine hit of notifications that makes the technology invisible, among other things. But sometimes, inevitably, the prosaic veil of the interaction it is lifted and it can be unsettling, but also kind of funny.

Gothscreenshots is an ongoing series that explores the image of the interface when stripped down of the human element, of the white noise around it. By removing the message or call to action (or inaction) from the context it re-contextualizes it in a way that we interpret as dark and expressive.  It makes the invisible visible, in a way that you’re unable to see in the same way again.

You have a BFA in graphic design and a diploma in Interactive Art from Hyper Island in Sweden. Has your time in Sweden made an impact on your art?

I cherish my time in Sweden. Particularly in the winter, the city of Stockholm was like a illuminated white canvas.  My time in Hyper was stimulating in that it allowed me to observe different models for group learning. The energy of the school was uniquely vibrant as well, like living an encapsulated lifetime in the experimental curriculum. The two aspects, the education and environment,  in tandem were quite memorable.